2de graad onthaalklas OKAN

Onthaalonderwijs

Het onthaalonderwijs heeft tot doel leerlingen, die onlangs in België zijn aangekomen en geen Nederlands kunnen, op te vangen, hen zo snel mogelijk Nederlands te leren en hen te integreren in de onderwijsvorm en studierichting die het best aansluit bij hun individuele capaciteiten.

Het onthaalonderwijs moet het voor deze leerlingen mogelijk maken hun studie in het regulier secundair onderwijs met succes voort te zetten.

Onthaaljaar

Het onthaalonderwijs bevat daarom eerst een onthaaljaar.
Het leerprogramma van het onthaaljaar is zeer sterk gericht op het leren van de Nederlandse taal en op integratie/inburgering. Met het oog hierop werden de ontwikkelingsdoelen “Nederlands voor nieuwkomers in de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)” ontwikkeld.

Ondersteuning

Na het onthaaljaar en na de overstap naar het regulier onderwijs moet de anderstalige nieuwkomer op ondersteuning van de onthaalklas kunnen blijven rekenen.
Ook dienen leerkrachten uit het regulier onderwijs gecoacht te worden door de onthaalklas.

Wie wordt toegelaten?

Een anderstalige nieuwkomer kan als regelmatige leerling tot het onthaaljaar toegelaten worden wanneer hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar enerzijds minstens 12 jaar en anderzijds geen 18 jaar geworden zijn;
  • een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven;
  • niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben;
  • onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen;
  • maximaal 9 maanden ingeschreven zijn (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal.

Wat kan je behalen?

Op het einde van het schooljaar krijgt elke anderstalige nieuwkomer die als regelmatige leerling het onthaaljaar gevolgd heeft, een attest van regelmatige lesbijwoning.

Wat na OKAN?

Na het doorlopen van het onthaaljaar studeer je normalerwijze verder in het gewone secundair onderwijs. De toelatingsklassenraad van de secundaire school beslist, uiterlijk binnen de 25 lesdagen, in welk jaar je mag starten.

Lessentabel:

MOD-OKANOnthaalklas anderstalige nieuwkomers 
 VakkenUren
AVPAV8
 totaal aantal uren8