Verwijzend naar de Opdrachtsverklaring van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen

Algemeen vormend onderwijs, christelijk geïnspireerd


De katholieke school vormt samen met al haar partners een onderwijsgemeenschap. Het pedagogisch project van de school wortelt in de lange traditie van het christendom, waarin de persoon van Jezus de Christus leidraad en richtsnoer is. De boodschap van het evangelie is tevens de kritische toetssteen van waaruit het onderwijs in een katholieke school het perspectief van een op mensen bedachte samenleving realiseert.

De katholieke school is een vrije, door de Rooms-Katholieke Kerk erkende onderwijsinstelling. Omwille van haar dienstbaarheid aan de Vlaamse Gemeenschap wordt ze door de overheid gesubsidieerd. Zij
biedt op een hedendaagse en pedagogisch verantwoorde wijze aan kinderen en jonge mensen kwalitatief onderwijs, zowel op het vlak van de inhoud als op het vlak van de onderwijskundig didactische verwerking. Zij legt de nadruk op een pedagogische benadering van het kind en de jonge mens. Zij streeft de totale vorming van de persoon na.

Het algemeen vormend onderwijs is gericht op de begeleiding van alle kinderen en jongeren bij het ontdekken van waarden en het verwerven van respectvolle attitudes. De katholieke school stelt zich
actief open voor al wie in de superdiverse samenleving, op welke manier ook, kansarm is. Onderwijs is één van de sociale hefbomen bij uitstek om sociale ongelijkheid duurzaam weg te werken. Zij helpt de
jongeren in hun groei naar verantwoordelijkheid en weerbaarheid. Ze bereidt hen voor op hun taak op lokaal, regionaal, federaal, Europees en mondiaal vlak. Zo bewijst de katholieke school een dienst aan de gemeenschap. De Bijbelse traditie is de zinhorizon waaruit de katholieke school inspiratie put en zich blijvend bewust wordt van haar evangelische radicaliteit, met name de menswording van alle jongeren. In bijbels-christelijk perspectief zijn mensen het verhaal van God.

Een onderwijsgemeenschap dynamisch en relationeel in ontwikkeling

Raden van bestuur, directies en personeelsleden, ouders, studenten en leerlingen bouwen samen aan een dynamische en relationele onderwijsgemeenschap. Kinderen en jongeren ervaren dat leraren en
opvoeders met hen begaan zijn. Jonge mensen worden gesterkt en opgeroepen om het eigenaarschap ten volle op te nemen in autonomie en verantwoordelijkheid. Authenticiteit krijgt vorm in relatie tot de (A)andere en de anderen.

Raden van bestuur, directies en personeelsleden zijn de ambassadeurs bij uitstek van het pedagogisch project. Zij creëren dagelijks een authentieke leeromgeving.

Ouders, verantwoordelijken en voogden blijven de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kind(eren). Zij zijn de voornaamste gesprekspartner van de school. Samen zijn ouders,
verantwoordelijken en voogden met de school verantwoordelijk voor het welbevinden en de algemene vorming van de kinderen. De raad van bestuur is namens de Rooms-Katholieke Kerk verantwoordelijk voor het schoolgebeuren. Ze is bestuurlijk de eindverantwoordelijke.

Een herkenbare katholieke school


De katholieke school realiseert haar maatschappelijke opdracht in een context die vandaag wordt gedefinieerd als superdivers. De school is in dat opzicht een spiegel van de samenleving, op alle
niveaus.

De katholieke school biedt een perspectief op zingeving en religieuze identiteitsvorming, gedefinieerd vanuit de christelijke geloofstraditie. Zij verwacht van iedereen die deel uitmaakt van de
onderwijsgemeenschap een respectvolle en integere houding ten aanzien van alle religieuze denominaties, i.c. de christelijke geloofstraditie.

De katholieke school is een onderwijsgemeenschap die haar katholieke identiteit realiseert op het snijpunt van een toenemende maatschappelijke globalisering en internationalisering, (super)diverse
grootstedelijke – en landelijke contexten. De katholieke identiteit toont zich in haar dagelijkse zorg voor de beleving van de evangelische en tevens authentiek menselijke waarden. De expliciete keuze voor de solidariteit met de derde en de vierde wereld is haar kenmerk bij uitstek van evangelische radicaliteit.

De katholieke school is herkenbaar aan het getuigenis van al haar leden. In zowel het individueel als het collectief getuigenis krijgt de fundamentele hoop vorm en inhoud, waaruit de menswording van
iedereen als het te realiseren hoogste goed gedefinieerd wordt, met name de menswording van God in Jezus beleden als de Christus.