Onze afspraken

Wat mogen de ouders en leerlingen van de school verwachten?

 • Rondleiding / gesprek bij inschrijving of op afspraak.
 • Open communicatie tussen school en ouders.
 • De school heeft oog voor de talenten en ontwikkeling van je kind.
 • Duidelijk taalgebruik bij communicatie met anderstalige ouders.
 • De school biedt leerlingen en ouders ondersteuning en tips aan bij de ontwikkeling van hun kind.
 • De school zorgt voor een aangenaam leerklimaat.

Wat verwacht de school van de ouders en leerlingen?

 • Aanwezigheid op oudercontacten.
 • Opvolgen van briefwisseling en agenda.
 • Op tijd naar school komen / respecteren van de schooluren.
 • Voldoende aanwezig zijn / verwittigen bij afwezigheid.
 • Melden van problemen / veranderingen (verhuizen, telefoonnummers, scheiding, psychische problemen, ziekte, …).
 • Samenwerken, openheid en vertrouwen bij het bespreken van de ontwikkeling van de leerling.
 • Ouders stimuleren hun kind om het Nederlands zoveel mogelijk uit te breiden thuis en op school.

Engagementsverklaring tussen de school en de ouders, voogden
en verantwoordelijken

De school kiest ervoor om goed samen te werken met de ouders, voogden en verantwoordelijken.

We informeren u op geregelde tijdstippen (zie jaarplanning) hoe de leerling werkt en leeft. We gebruiken hiervoor standaard Smartschool en we verwachten dat u vanaf 1 september uw
Smartschool-co-account activeert en actief gebruikt. Je kan dit doen via de website of via de app. Tijdens de eerste twee weken van september vinden er per graad infosessies plaats waar onder meer
het praktisch gebruik van Smartschool wordt toegelicht.
Gedurende het schooljaar zijn er meerdere momenten waarop u met de leraren kan overleggen. U kan ook ten alle tijden via de verantwoordelijke van de graad worden gecontacteerd voor extra overleg. Bij het begin van het schooljaar krijgt u de jaarplanning met de data waarop deze oudercontacten plaatsvinden. De jaarplanning wordt ook toegevoegd aan dit schoolreglement en is terug te vinden op de website van de school.

Tijdig aanwezig zijn op de school

Uw kind wordt elke dag ten laatste om 8u20 op de school verwacht. De lessen beginnen om 8u30. We verwachten dat uw kind tijdig op de school is en nog wat ruimte heeft om de schooldag op een rustige manier te beginnen. Gezien de wet op de leerplicht verwachten wij dat uw kind als regelmatig ingeschreven leerling elke dag aanwezig is. Bezinningsdagen, sportdagen en andere buitenschoolse activiteiten behoren tot het lessenpakket van een regulier ingeschreven leerling. Uw kind is op elk van deze activiteiten verplicht aanwezig. Het schoolreglement heeft voorrang op alle religieuze feesten en alle andere activiteiten die behoren tot gelijk welke religieuze denominatie, zo ook op alle mogelijke vormen van vrijetijdsbesteding. Een moskeebezoek op vrijdagnamiddag tijdens de lesuren is niet toegestaan. In geval van familiale verplichtingen om welke reden ook wordt beroep gedaan op de sociale diensten en erkende organisaties van en in de gemeente waarin je woonachtig bent.

Indien uw kind om welke reden ook niet kan deelnemen aan de lessen of andere activiteiten staat in het schoolreglement vermeld welke de juiste procedure is.

Om recht te hebben op een schooltoelage, mag een leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn. De school benadrukt dat ze de regelgeving hieromtrent strikt opvolgt. Het schoolreglement bevat hierover verderop meer informatie en de te volgen procedure.

Bij moeilijkheden engageert de school zich samen met het CLB om binnen de grenzen van haar mogelijkheden oplossingsgericht aan de slag te gaan. Ouders, voogden en verantwoordelijken blijven
verantwoordelijk voor het leerproces en het gedrag van hun kind, zowel op de school als op de weg van en naar de school.

Indien blijkt dat de participatie van ouders, verantwoordelijken en voogden het zoeken naar oplossingen omtrent het leerproces en het welbevinden van hun kind bemoeilijken, vertragen of zelfs tegenwerken, behoudt de directie van de school zich het recht om na overleg met alle betrokkenen al dan niet over te gaan tot het opstarten van een tuchtprocedure. Het mag duidelijk zijn dat deze stap de laatste is in een proces waar eerst en vooral het engagement en bereidheid van alle partijen in het voordeel van het kind ten volle tot zijn recht moet kunnen komen. Indien blijkt dat de samenwerking
met ouders, verantwoordelijken en/of voogden onmogelijk blijkt te zijn, wordt in de tuchtprocedure beslist om het kind uit te schrijven.

Begeleiding individueel en contextueel van de leerlingen.

De school voert een uitgesproken welzijnsbeleid. Dit betekent o.m. dat we via wekelijks overleg (fase 0 en fase 1 van het zorgcontinuüm) de evolutie van de leerlingen van dichtbij volgen, zowel op cognitief, sociaal-emotioneel als ook op contextueel vlak. De opvolging gebeurt onder leiding van de leerlingbegeleiding. De neerslag van het overleg wordt per schooljaar bijgehouden in het leerlingvolgsysteem en kan door de leerling en wie voor hem verantwoordelijk is, te allen tijde worden opgevraagd en geconsulteerd. We begeleiden alle leerlingen op maat en persoonlijk, in de mate van het praktisch haalbare en het wenselijke van de situatie. Ouderparticipatie en samenwerking is in de begeleiding van het kind absoluut noodzakelijk.

Nederlands als onderwijstaal.

De school is een Nederlandstalige school. Uw keuze als ouders, verantwoordelijken en/of voogd voor het Nederlandstalig onderwijs brengt mee dat u uw kinderen moet aanmoedigen om Nederlands te
spreken, ook buiten de school. Wanneer uw kind enkel Nederlands hoort, spreekt of leest in de klas of op de school, kunnen we uw zoon/dochter onmogelijk goed Nederlands aanleren.
Ook alle communicatie vanuit de school verloopt in het Nederlands. We raden u dan ook aan, ten bate van uw kind, ook zelf Nederlands te leren of bij contacten met de school minstens te zorgen voor een meerderjarige vertrouwenspersoon die het Nederlands machtig is.
Het akkoord met deze engagementsverklaring geven jullie wanneer jullie je kind(eren) inschrijven op de school.