COVID – Coronamaatregelen Brussels Gewest tot eind september 2021

Door de afwijkende coronacijfers en de geringe vaccinatiegraad in het Brusselse Gewest zullen Brusselse scholen opstarten met striktere maatregelen, dit minstens tot eind september. De maatregelen die van toepassing waren op het einde van het afgelopen schooljaar blijven daar gehandhaafd.

Afstandsonderwijs en aanwezigheid op schoolVermijd binnen maximaal het vermengen van de klasgroepen. Om groepen beter te kunnen spreiden, kan beroep gedaan worden op leegstaande ruimtes in de buurt. (bv. Cafetaria’s van sportclubs, parochiezalen ….) Er gebeurt zoveel mogelijk in de buitenlucht: lunchpauzes, turnlessen, lessen …Contacten tussen volwassenen worden maximaal beperkt. Buitenschoolse activiteiten zijn alleen toegelaten in de eigen klasgroep én in openlucht  Leerlingen worden aangespoord om de één hobby-richtlijn te blijven volgen. Alle leerlingen komen zo veel als mogelijk te voet, met de fiets, of met ander eigen vervoer naar school.  Kwetsbare leerlingen kunnen steeds worden uitgenodigd op school.  Scholen kiezen zelf of en wanneer ze overschakelen naar voltijds contactonderwijs na risicoanalyse van de preventieadviseur. Zet bij de voltijdse terugkeer van je leerlingen maximaal in op onthaal . Blijf in gesprek gaan en heb aandacht voor hun welbevinden en dat van je personeelsleden.
Derden op schoolEssentiële derden zijn op school toegelaten indien er geen digitale alternatieven zijn en hun aanwezigheid op school noodzakelijk is voor het behalen van de leerplandoelstellingen en in functie van de begeleiding van de leerlingen. Die inschatting maken de onderwijsinstellingen zelf. Van zodra de zelftesten beschikbaar zijn, worden essentiële derden bij voorkeur ook getest.  Neem maatregelen om niet-essentiële derden (bezoekers) te weren.  Lees meer over essentiële derden.
Extra-murosactiviteiten (eendaagse uitstappen, meerdaagse uitstappen …)Daguitstappen (binnen en buiten) zijn toegelaten op voorwaarde dat de uitstap en het eigen vervoer (dus geen openbaar vervoer) georganiseerd worden binnen de klasgroep en na een risicoanalyse van de preventieadviseur van de school. Ook de voorzorgsmaatregelen moeten strikt gevolgd worden. Meerdaagse binnenlandse schooluitstappen zijn toegestaan vanaf 1 juni.Meerdaagse buitenlandse schooluitstappen zijn dit schooljaar niet meer toegestaan. 
Groepsactiviteiten op school (vergaderingen, vieringen …)Contacten tussen volwassenen worden maximaal beperkt. Activiteiten voor volwassenen worden maximaal contactloos (digitaal) georganiseerd.Vergaderingen, klassenraden, pedagogische studiedagen, vieringen etc. kunnen niet fysiek doorgaan. Alleen uitzonderlijk en in situaties die essentieel zijn voor het onderwijs, kan een bijeenkomst fysiek plaatsvinden mits de nodige veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden. Ook deze activiteiten worden zoveel mogelijk in de buitenlucht georganiseerd. 
Gebruik infrastructuur en klaslokalenVermijd binnen maximaal het vermengen van de klasgroepen.Beperk de leerlingenstromen en verplaatsingen van leerlingen. Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in een vaste klasruimteIn beginsel: leraren veranderen van klaslokaal, niet de leerlingen.Voorzie zoveel als mogelijk ventilatie in de leraarskamer en in alle klaslokalen.Verplaats de leraarskamer  zoveel als mogelijk naar buiten. Indien dat niet mogelijk is, geef specifieke aandacht voor het nauwgezet toepassen van de veiligheidsmaatregelen in de leraarskamer: 1) draag een mondmasker, 2) hou afstand van elkaar tijdens eten of drinken en 3) ventileer de ruimte zoveel als mogelijk.We herinneren eraan dat thuiswerken verplicht is voor die personeelsleden waarvoor dat mogelijk is.Voor de praktijkvakken en lichamelijke opvoeding pas je voor het gebruik van de kleedkamers volgende regels toe:Gebruik kleedkamers enkel als ze voldoende gereinigd kunnen worden na gebruik door een groep.Leerlingen dragen hun mondmasker tijdens het omkleden en ontsmetten hun handen bij het binnenkomen en buitengaan van de kleedkamer. Voorzie zoveel als mogelijk ventilatie.Gebruik de douches niet. 
SpeelplaatsZoveel als mogelijk afstand houden op de speelplaats.Werk indien mogelijk met alternerende speeltijden. Hou klasgroepen maximaal gescheiden zijn en voorzie voldoende toezicht.Leerlingen mogen gebruik maken van speel-en sportinfrastructuur in openlucht, op voorwaarde dat ze voor en na het gebruik de handen wassen. De toestellen hoeven na gebruik niet gereinigd te worden.Buiten kunnen de mondmaskers af, mits je de nodige afstand houdt.
LunchpauzeDe lunchpauze kan terug georganiseerd worden in de refter. Ventileer zoveel mogelijk.Maaltijden worden zoveel mogelijk per klasgroep genuttigd. Hou klasgroepen in de refter zo mogelijk gescheiden. Voorzie vaste plaatsen voor de leerlingen. Voorzie eventueel alternerende lunchpauzes.
HandhygiëneExtra handhygiëne. Voorzie alternatieve (tijdelijke) mogelijkheden voor handhygiëne. Lees meer over handhygiëne. Voorzie beschermingsmiddelen voor je personeel.
SanitairWerk indien mogelijk met alternerende speeltijden.Hou bij het bepalen van het maximaal toegelaten leerlingen in het sanitair rekening met het aantal beschikbare wasplaatsen en de afstand tussen de wastafels (risicoanalyse). Voorzie hiervoor toezicht.Voorzie alternatieve (tijdelijke) mogelijkheden voor handhygiëne. Denk hierbij aan tijdelijke huur van extra wasplaatsen of voorzie handgeldispensers.Gebruik uitsluitend papieren handdoekjes.Verwijder stoffen handdoeken. Zet handendrogers buiten dienst.Toiletten doorspoelen met deksel gesloten. Informeer de leerling, bv. door affiches op te hangen in het sanitair.Droogstaande afvoeren (vloer, sanitair…) vermijden. Regelmatig (bv. 3-wekelijks, afhankelijk van de weersomstandigheden) doorspoelen.
LeerlingenstromenVermijd binnen maximaal het vermengen van de klasgroepen. Tracht leerlingen steeds een vaste plaats te geven met het oog op contacttracing.
OuderstromenVermijd de aanwezigheid van ouders op school. Laat kinderen aan de poort afzetten en ophalen.Organiseer de oudercontacten digitaal.
Verluchting en ventilatieMaximaal verluchten en ventileren blijft één van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen. Lees hoe je verlucht en ventileert.
Social distancing (1,5 m)MondmaskersZoveel mogelijk afstand houden bij alle contacten.Personeel en leerlingen dragen verplicht een mondmasker binnen, ook als ze voldoende afstand houden. Mits de nodige afstand en met voldoende ventilatie, mag het mondmasker binnen eventjes kort af.  Buiten kunnen de mondmaskers af, mits de leerlingen intense fysieke contacten vermijdenLeerlingen en personeel kunnen het mondmasker tijdelijk niet dragen op grond van bijvoorbeeld medische aandoeningen. Zorg dan voor aangepaste veiligheidsmaatregelen op basis van een risico-analyse.Leerlingen en personeel kunnen het mondmasker tijdelijk niet dragen tijdens sportactiviteiten.
Extra beschermingsmateriaal voor personeel buitengewoon secundair onderwijs ikv verzorging en busvervoerVolgens risicoanalyse. Lees meer over beschermingsmateriaal voor personeel buitengewoon onderwijs. 
Busvervoer buitengewoon onderwijsVerzeker vervoer met maximale bescherming voor busbegeleiders en buschauffeurs. Vertrekpunt is de risicoanalyse. Personeel draagt mondmaskers en leerlingen ouder dan 12 jaar dragen zo maximaal mogelijk mondmaskers. Als een leerling het mondmasker niet kan aanhouden gedurende de volledige rit, blijven de zitjes in een radius van 1,5m rond deze leerling vrij.
Schoolpoort – aankomst/vertrek Voor- en naschoolse opvangAandacht voor samenscholing van leerlingen. Maak hierover lokaal afspraken. Hou voor de opvang zoveel mogelijk rekening met de klasgroepen.
Gebruik van materiaal van de schoolExtra hygiënemaatregelen.
Stages en duaal lerenVolgens de regels van toepassing op de onderneming. Stagebegeleiding wordt maximaal digitaal georganiseerd. Meer informatie over stages en duaal leren. 
GIP, jury …Alles kan doorgaan, inclusief noodzakelijke aanwezigheid van derden, mits de nodige veiligheidsmaatregelen in acht genomen kunnen worden.
ExamensExamens kunnen voor meerdere klasgroepen tegelijk in 1 lokaal georganiseerd worden indien tussen de klasgroepen onderling voldoende afstand bewaard wordt.
NAFT, zorgboeren …Activiteiten worden maximaal contactloos (digitaal) georganiseerd. Enkel individuele begeleidingen die essentieel zijn voor de leerlingen, die niet digitaal bereikt kunnen worden, kunnen met de nodige geldende veiligheidsmaatregelen doorgaan.
InschrijvingenInschrijven gebeurt op afstand (bv. digitaal). Wachtrijen en kampeertoestanden kunnen niet. Respecteer altijd de chronologie van de inschrijvingen. Fysieke opendeurdagen kunnen niet. Meer informatie over inschrijvingen.
Secretariaat/onthaalVoorzie plexiglas aan de balie. Beperk het bezoek van leerlingen en personeel. Maak hierover afspraken.
EvacuatieTijdens noodsituaties (brand, evacuatie,…) vervalt de verplichting tot social distancing. Via risicoanalyse kan wel bekeken worden hoe de geldende evacuatieplannen geoptimaliseerd kunnen worden om afstandsmaatregelen toch zo goed mogelijk te kunnen toepassen (bv. door voorziene wachtplaatsen aan te passen).Laat (niet-brandwerende) deuren zoveel als mogelijk openstaan. Doe de nodige aanpassingen in de evacuatieprocedure.Voor evacuatieoefeningen kan vanaf fase oranje aan alternatieven (bv. tafeloefening, evacueren in kleinere groepen …) gedacht worden. 
Opdracht van personeelsleden in verschillende scholenBeperk gespreide opdrachten in de mate van het mogelijke tot 2 onderwijsinstellingen.De schoolleiders van de betrokken scholen komen onderling tot een pragmatische, veilige en haalbare overeenkomst. Ze laten zich hierbij begeleiden door de preventie-adviseurs. Bespreek de toewijzing in het bevoegde onderhandelingscomité. Pas de veiligheidsmaatregelen strikt toe.Onder uitzonderlijke voorwaarden is het mogelijk om in bepaalde ambten een personeelslid, dat in minimaal 3 scholen tewerkgesteld is, te vervangen in de school waar het tijdelijk niet meer komt omwille van de geldende veiligheidsmaatregelen. Het gaat om ambten waarbij voor de uitoefening van de opdracht fysiek contact nodig is en waarbij de afstand van anderhalve meter niet gegarandeerd kan worden.
Bekijk de ambten en lees meer in punt 3 van de omzendbrief uitbreiding van vervangingsmogelijkheden
Lessen lichamelijke opvoedingLessen L.O. gaan maximaal contactloos en zoveel mogelijk buiten door.
Adviezen voor onderhoudMaak een hygiëneplan op. Neem arbeidsmiddelen en materialen op in het hygiëneplan. Registreer deze acties. Besteed hierin bijzondere aandacht aan het onderhoud voor de heropstart. Dit hygiëneplan houdt ook rekening met de lokale risicoanalyse. De onderhoudsfrequentie van lokalen en materialen zal onder meer beïnvloed worden door de intensiteit van gebruik.Het inschakelen van leerlingen en personeel bij het onderhoud van hun eigen werk plek kan als tijdelijke maatregel ingevoerd worden als uit de lokale risicoanalyse blijkt dat alternatieven onmogelijk zijn en op voorwaarde dat hierover duidelijke instructies worden gegeven. Om tijdig het nodige onderhoud uit te voeren door het reguliere onderhoudspersoneel, moet eerst de mogelijkheid van uitwijklokalen bekeken worden.Specifieke aandacht voor alles wat kan worden aangeraakt met de handen, zoals klinken (laat deuren zoveel mogelijk openstaan), schakelaars, kranen, wc-spoelingen, wc-deksels, trapleuningen, sporttoestellen, speelgoed (niet uitwisselen tussen groepen), didactisch materiaal, toetsenborden, tablets, telefoons.Desinfecteren is enkel nodig bij vermoeden van infecties, met bleekwater/ethanol (gebruik de correcte verhoudingen).Vermijd het gebruik van stofzuigers.Lees de aanbevelingen voor onderhoud van ICT-materiaal.Regelmatig reinigen (water en zeep) van lokalen. Regelmatig reinigen (water en zeep) van meubilair/machines/toestellen.
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/maatregelen-gewoon-secundair-onderwijs-buso-ov3-ov4-en-hbo5